DENETİM NASIL YAPILIR?

Denetim nedir?
Coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının kullanımının denetimi; tescilli coğrafi işaretleri ve geleneksel ürün adlarını taşıyan ürünlerin üretimi, piyasaya arzı veya dağıtımı aşamalarında veya ürün piyasada iken kullanımının tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun denetimine ilişkin her türlü faaliyeti kapsar (6769 Sayılı SMK Madde 49).

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve gıda ile ilgili coğrafi işaret veya geleneksel ürün adlarının kullanımının tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunu denetler (5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Madde 23).

Denetim nasıl yapılır?
 • Tescilde belirtilen denetim sıklığı göz önünde bulundurularak denetim mercii tarafından denetim planı oluşturulur.
 • Denetim, Kurum tarafından yeterliliği onaylanan Sicilde kayıtlı denetim mercii tarafından yerine getirilir. Denetim merciinin objektif olması, denetimleri yapmak için yetkin ve yeterli sayıda personele, gerekli kaynağa ve donanıma sahip olması gerekir.
 • Denetim raporları tescil ettiren tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yılda 1 defa sunulur.
 • Denetim mercii, amblemin kullanımını da denetler.
 • Tescil ettiren, denetime esas teşkil etmek üzere tescilli coğrafi işareti veya geleneksel ürün adını taşıyan ürünlerin üreticilerinin ve pazarlamasında faaliyet gösterenlerin listesini tutar.
 • Tescil ettiren bu listeyi, talep edildiğinde Türk Patent ve Marka Kurumuna ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara gönderir.

Denetim işlemleri ve raporlama için yol göstermesi bakımından aşağıdaki kılavuz ile örnek form ve tutanaklardan faydalanılabilir.
 
 • Denetim raporu hazırlama kılavuzu
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/065ECF3E-E235-4AAE-BD97-C2918E916653.pdf
 • Örnek denetim formu
 https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/853C6450-0685-4276-B24B-F759B430C0DD.pdf 
 • Örnek denetim tutanakları
http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/CAbout

Denetim tutanakları nasıl hazırlanır?
Her bir denetlenen için ayrı bir tutanak hazırlanır. Tutanak aşağıdaki hususları kapsar:
  1. Denetlenenin kimlik ve iletişim bilgisi, birden fazla adreste üretim veya pazarlama yapılıyorsa ilgili yerlerin adresleri.
  2. Denetim merciinde bulunanlar ile denetlenen yerin sorumlusunun kimlik bilgileri ve imzaları.
  3. Denetim tarihi ve denetlenen ürüne ilişkin miktar, parti numarası ve benzeri bilgiler.
  4. Denetimin etkin bir şekilde yapılabilmesi için varsa denetlenenin hazır bulundurması gereken ek bilgi ve belgeler.
  5. Tescil belgesi bilgileri esas alınmak üzere denetlenen özellikler ve bu özelliklerin uygun bulunup bulunmadığı.
  6. Uygun bulunmayan kullanımlar için alınması gereken tedbirler ve bu kapsamda yeni bir denetim öngörülmüşse buna ilişkin detaylar.